logotyp
Login

Změna podmínek o poskytování a užívání Služby Velký Web - pro typy služeb Scholastika

Změna podmínek o poskytování a užívání Služby

Změna podmínek o poskytování a užívání Služby Velký Web - pro typy služeb Scholastika:

V cenově dotovaných variantách Služby není zahrnuto uchovávání citlivých osobních údajů. Varianta s uchováváním těchto údajů není cenově dotovaná, je výrazně cenově vyšší s ohledem na spojené náklady. Cena takové služby je stanovena individuálně na základě rozsahu uchovávaných osobních údajů. 

V případě uvedení zákona č. 101/2000 Sb o ochraně OŮ ve Smlouvě o poskytování a užívání služby Velký Web, se touto změnou podmínek o poskytování a užívání Služby všude tento zákon nahrazuje zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v účinném znění. 

Datum změny podmínek: 3.3. 2021


Změna podmínek o poskytování a užívání Služby od 1.5. 2021

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Uživatel Služby Webových stránek, specifikovaný ve Smlouvě o poskytování a užívání služby Velký Web (Dále jen Uživatel Služby) a Správcem určení jednotliví uživatelé na straně Správce.  

Zpracovatelem osobních údajů v rámci Služby je:
ALS-Euro, s.r.o., Boleslavská 7, 130 00, Praha 3, IČ: 27449319. (Dále jen Poskytovatel služby).

Zpracovatel osobních údajů nezasahuje do osobních údajů vložených na webové stránky Uživatelem Služby, vyjma na základě objednávky Uživatele nebo výzvy státních orgánů a soudů. Správce osobních údajů bere na vědomí, že údaje, které si vypublikuje na webových stránkách Služby, budou veřejně přístupné na webové adrese www stránek na internetu a tedy k nim může mít přístup kdkoli, kdo má přístup na webové stránky Služby při jejich čtení. Zpracovatel osobních údajů proto nemůže jakkoli ovlivnit jejich volné šíření a kopírování širší veřejností. 

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem poskytování Služby redakčního systému Velký Web.  Zpracování osobních údajů je Poskytovatelem prováděno v naprosté většině z důvodu nezbytnosti pro plnění Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem a to vždy za účelem plnění takové smlouvy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Ukládání dat vložených Uživatelem, jejich pravidelné zálohování a obnova ze záloh. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich ukládání na datových serverech zpracovatele a provozní manipulace zpracovatele související s provozem serverového uložiště.

Uživatel není oprávněn ukládat v rámci Služby Velký Web osobní údaje zvláštní kategorie, citlivé osobní údaje. 

Poskytovatel zpracovává údaje převážně v elektronické podobě a automatizovaným způsobem. Poskytovatel údaje uchovává ve svých informačních systémech, popřípadě na zálohovacích médiích. Informační systémy Poskytovatele, popřípadě zálohovací média, jsou umístěny či uchovávány pod přímou kontrolou Poskytovatele, případně v prostorách či na zařízeních třetích stran, avšak vždy zůstávají pod přímou kontrolou Poskytovatele a nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, nejsou osobní údaje v nich obsažené takovým třetím stranám poskytovány ani zpřístupňovány.


Práva a povinnosti Správce (Uživatele)

- zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;

- přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů;

- při ukončení využívání Služby smazat všechna data a jejich kopie, včetně jakýchkoliv Osobních údajů uložených na serverech Zpracovatele
.

- Osoba na straně Uživatele, která poskytuje Poskytovateli Služby osobní údaje třetích osob, takové třetí osoby zastupuje a
poskytnutím takových osobních údajů potvrzuje, že má pověření takových třetích osob k poskytnutí
jejich osobních údajů. Subjekt údajů či osoba, která poskytuje Poskytovateli Služby osobní údaje třetích osob, je povinna oznámit Poskytovateli jakékoliv změny v poskytnutých osobních údajích, v případě osobních údajů třetích
osob pak takové třetí osoby zastupuje a poskytnutím takových změn osobních údajů potvrzuje, že má
pověření takových třetích osob k jejich poskytnutí.

- Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky, služby či aplikace Poskytovatele mohou obsahovat odkazy na třetí strany, jejich webové stránky, služby nebo aplikace. Tyto třetí strany mohou zpracovávat údaje návštěvníka webové stránky
či uživatele jejich služby nebo aplikace, nebo mohou implementovat do prohlížeče návštěvníka tzv. cookies. Zpracování osobních údajů návštěvníka webové stránky či uživatele služby nebo aplikace se pak řídí zásadami přijatými těmito třetími stranami a návštěvník webové stránky či uživatel služby nebo aplikace by se s nimi měl před návštěvou webové stránky či užitím služby seznámit. Posyktovatel Služby nenese za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami odpovědnost.

- Uživatel, který poskytuje Poskytovateli osobní údaje, nese odpovědnost za správnost všech poskytnutých osobních údajů.


Práva a povinnosti Zpracovatele (Poskytovatele)

 - nezapojit do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce;

- nepředávat zpracovávané osobní údaje do třetí země;

- zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

- Zpracovatel není komukoliv vyjma Uživatele oprávněn bez výslovného souhlasu Správe, poskytovat jakékoliv informace a Osobní údaje, náhledy dat a exporty dat a podklady z dat Správce, vyjma na příkaz státních orgánů a soudů. Zpracovatel do osobních údajů Správce nezasahuje;

- na žádost Správce kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování Osobních údajů;

- maximální doba trvání zpracování a doba uchování osobních údajů je totožná s dobou platnosti Smlouvy o poskytování Služby. Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje zlikvidovány v souladu s touto Smlouvou;

- Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, pod-dodavatelů), a to na území Evropské unie. Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů;

- po skončení této Smlouvy smazat všechny Osobní údaje zpracované po dobu poskytování Služeb (s výjimkou situací, kde je Zpracovatel povinen data uchovat podle zákona nebo na základě zvláštních žádostí státních orgánů, či na žádost Uživatele). Zpracovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení služby data zlikvidovat a ze serverů smazat.

- zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

- vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení

- řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

- zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;

- v případě zjištění narušení zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, zničení či ztráty, neoprávněného přenosu, nebo jiného neoprávněného zpracování nebo zneužití, je Zpracovatel povinen bezodkladně informovat Správce a je povinen bezodkladně přijmout opatření k odstranění závadného stavu. O přijatých opatřeních je Zpracovatel povinen bezodkladně písemně nebo emailem nebo prostřednictvím sms informovat Správce;

- poskytovatel je oprávněn používat osobní údaje za účelem informování o činnostech a službách Poskytovatele, které jsou předmětem uzavřené smlouvy, jejíhož plnění se zpracování osobních údajů Poskytovatelem týká. A dále za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jiných jeho vlastních činností či služeb;

- za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek, služeb nebo aplikací může Poskytovatel zpracovávat v nezbytném rozsahu logy přístupu k webovým stránkám, službám či aplikacím včetně adres IP protokolu.

Technická a organizační opatření zabezpečení ochrany osobních údajů

-   Zpracovatel (Poskytovatel) se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, včetně evropských právních předpisů pokud na zpracování osobních údajů dopadají;

- zpracování bude zabezpečeno tak, že osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele, které budou mít Zpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

- osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem; pouze v omezeném rozsahu, případně v rozsahu nezbytném pro plnění smluvních a právních povinností Poskytovatele, mohou být poskytnuty třetím osobám, které pro Poskytovatele zajišťují jako subdodavatelé některé činnosti, např. pro rozesílání zásilek, pro registraci domén v centrálním registru domén, zpracovávání plateb, vedení účetnictví, daňové poradenství, právní služby, validaci kontaktů, případně se jedná o osoby, které poskytnutí údajů vyžadují v rámci výkonu své pravomoci a/nebo na základě smluvního závazku Poskytovatele (např. poskytovatel finančních prostředků z veřejných zdrojů) apod. To se však týká pouze takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro zajištění takové činnosti či povinnosti, a příslušné osoby jsou zavázány k ochraně osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy a v souladu s nimi;

- osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele
;


Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit. Změny je Poskytovatel povinen zveřejnit přede dnem účinnosti takové změny na webových stránkách uvedených ve Smlouvě o poskytování Služby. Na těchto webových stránkách je také vždy k dispozici aktuální znění těchto dokumentů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dle příslušného odstavce smlouvy o Poskytování a užívání služby Velký Web, jejímž podpisem je provoz Služby podmíněn. 


30.4.2021


Nový grafický design webových stránek se slevou 300 Kč pro ZŠ a MŠ

Dodatečná Služba vytvoření návrhu designu na zakázku, dle odstavce 7 smlouvy, může být Uživatelem objednávána opakovaně i v dalších letech po uzavření smlouvy, a na tyto opakované objednávky je možné vyžádat slevu pro stávajícího zákazníka ve výši 300 Kč bez DPH ze standardní ceny návrhu. 

Tato změna platí od 15.5. 2021
Created by © 2008-2024 ALS-Euro s.r.o. - další informace a ceny stránek
ALS-Euro s.r.o. - Tvorba www stránek a internetových obchodů
ALS-Euro s.r.o. - Grafické práce, tvorba designů, loga, vizitek
Poptejte u nás webové stránky: Tvorba webových stránek a eshopu - možnost zadat poptávku
Splolupráce: Chabera www pezentace

Doporučujeme: Tvorba webových stránek pro školy a školky | Váhy a nabídka předního dodavatele vah |